Thi công hệ thống xử lý nước thải phòng giặt 10m3/ngày

Xử lý nước thải

Nước thải từ các công đoạn giặt tẩy được đưa về hố thu. Từ hố thu, nước thải được bơm vào bể điều hòa, mục đích điều hòa lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm. Sau đó nước thải được bơm vào bể phản ứng, tại đây hóa chất trung hòa, keo tụ được thêm vào nhằm làm giảm các chất lơ lửng, các chất gây độ màu có trong nước thải sản xuất. Nước từ bể phản ứng được đưa về bể lắng nhằm lắng giữ cặn hình thành từ bể phản ứng. Sau khi lắng sơ bộ, nước được chuyển sang bể trung gian để ổn định dòng chảy. Từ bể trung gian nước thải được bơm vào bồn lọc áp lực nhằm loại bỏ các chất cặn mà quá trình lắng chưa giữ hết và làm trong nước. Sau khi qua các công đoạn xử lý, nước đáp ứng được yêu cầu xả thải và được thải bỏ ra ngoài.

Cặn bùn thu được từ bể lắng sẽ được bơm vào bể chứa bùn. Sau quá trình lắng, nước được hồi về trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý, phần bùn dư sẽ định kỳ loại bỏ.

Chia sẻ

Bài viết liên quan